ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ วัดญาณรังษี
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ลูกนิมิตบริวาร 108 ลูก
การประชุมสงฆ์คณะธรรมยุต
ในประเทศสหรัฐอเมริกา 2015
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ 
ูกนิมิตรบริวาร 108 ลูก